Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
Zelenina Juvita
3 4
Vinařství Holánek
5 6 7
8 9 10 11
Knihovna Bukovany
12 13
V.S.P BAND
14
15 16
Zelenina Juvita
17 18
Vinařství Holánek
19 20
Pouť do Koclířova
Drůbežárna Prace
21
22 23 24 25
Juriga, prodej brambor
26 27 28
29 30 31 1 2
Sraz obcí Bukovany
3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

PVU - elektronický nástroj nové generace

„Kanalizace Bukovany – výběr zhotovitele stavby“

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Bukovany u Kyjova vč. nové čistírny odpadních vod (ČOV Bukovany). ČOV Bukovany je navržena s výhledem na předpokládaný rozvoj obce dle Územního plánu a uvažuje i napojení rekreační lokality Bukovanský mlýn. Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty a provozní soubory: SO 1 – Kanalizace SO01.1: Čerpací stanice ČS-1 PS01.1.1: ČS-1 – technologická část PS01.1.2: ČS-1 - elektrotechnická část SO01.2 : Čerpací stanice ČS-2 PS01.2.1: ČS-2 – technologická část PS01.2:2: ČS-2 - elektrotechnická část SO01.3: Přípojka NN k ČS-1 SO01.4: Přípojka NN k ČS-2 SO01.5: ČS-1 – sjezd na silnici III/4301 SO 2 – ČOV SO02.1 Čerpací stanice SO02.2 Dešťová zdrž SO02.3 Čistírenský monoblok SO02.4 Provozní objekt SO02.5 Měrný objekt SO02.6 Trubní rozvody SO02.7 Výustní objekt SO02.8 Terénní úpravy SO02.9 Komunikace a zpevněné plochy SO02.10 Sadové úpravy SO02.11 Oplocení ČOV SO02.12 Stavební elektroinstalace SO02.13 Vodovodní přípojka ČOV – strojně technologická část: PS 02.1 Čerpací stanice PS02. 2 Dešťová zdrž PS02. 3 Čistírenský monoblok PS02.4 Chemické hospodářství PS02.5 Měrný objekt PS02.6 Šoupátková kanalizační šachta ŠŠ ČOV – elektrotechnická část: PS02.7 PRS, MaR, Dálkový přenos dat SO 03 - Příjezdová komunikace k ČOV SO 05 - Přípojka VN, TS, NN k ČOV Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu zadávací dokumentace.
27. 02. 2024 10:01

Obec Bukovany - revitalizace území brownfieldu

Jedná se o zemědělskou stavbu, která je samostatným stavebním objektem - stávající objekt bývalého vepřína. Daný objekt bude odstraněn (obsahuje také likvidaci ekologické zátěže). Povolení stavebního úřadu o odstranění stavby je vydáno. Před zahájením bouracích prací bude ověřeno odpojení stavby od inženýrských sítí a v případě potřeby, zajištěno vytýčení jejich průběhu v okolí. Následně dojde k rekultivaci dotčené plochy. Bude provedeno extenzívní zatravnění, dále proběhne výsadba vysokokmenných listnatých stromů s obalem. Pro výsadbu bude použit sortiment autochtonních a stanovištně vhodných druhů.
30. 06. 2023 14:06

Obec Bukovany - revitalizace území brownfieldu

Jedná se o zemědělskou stavbu, která je samostatným stavebním objektem - stávající objekt bývalého vepřína. Daný objekt bude odstraněn (obsahuje také likvidaci ekologické zátěže). Povolení stavebního úřadu o odstranění stavby je vydáno. Před zahájením bouracích prací bude ověřeno odpojení stavby od inženýrských sítí a v případě potřeby, zajištěno vytýčení jejich průběhu v okolí. Následně dojde k rekultivaci dotčené plochy. Bude provedeno extenzívní zatravnění, dále proběhne výsadba vysokokmenných listnatých stromů s obalem. Pro výsadbu bude použit sortiment autochtonních a stanovištně vhodných druhů.
31. 05. 2023 10:00

Bukovany - likvidace odpadních vod

Předmětem zakázky je likvidace odpadních vod v části obce Bukovany.
28. 12. 2021 11:00

Obec Bukovany - doplnění svítidel

Předmětem smlouvy je doplnění svítidel v obci Bukovany.
15. 06. 2021 22:33

Revitalizace areálu bývalého JZD Bukovany

Předmětem zakázky je komplexní záměr "Regenerace území brownfieldu" v obci Bukovany.
17. 03. 2021 22:22

VO Bukovany - EFEKT 2020

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, opravy, výměna a optimalizace veřejného osvětlení.
27. 04. 2020 7:37

Bukovany, lokalita Za Kovárnou - technická infrastruktura pro výstavbu RD

Předmětem zakázky je vybudování technické infrastruktury pro výstavbu pro rodinných domů. Stavba je členěna na následující stavební objekty: - SO 101 Komunikace, parkoviště, chodníky (následná péče o stromy po dobu min. 5 let není předmětem zadávacího řízení – účastníci zadávacího řízení uvedenou v rozpočtu u této položky hodnotu „NULA“) - SO 301 Vodovod - SO 302 Kanalizace dešťová - SO 401 Veřejné osvětlení - SO 402 Kabelové rozvody NN - SO 403 Slaboproudé rozvody
26. 02. 2020 16:37

Revitalizace kotelny v budově sokolovny

Předmětem zakázky je revitalizace kotelny v budově sokolovny.
14. 11. 2019 20:58

Vodní nádrž "Močidlo"

31. 10. 2019 20:20

Bukovany - ul. Hrnčířská

Předmětem zakázky je provedení stavby v rozsahu SO.100 Komunikace a SO.300 Kanalizace.
29. 09. 2019 10:50

Zateplení objektu Obecního úřadu v Bukovanech

Předmětem zakázky je zateplení objektu Obecního úřadu v Bukovanech včetně sanace suterénního zdiva a oprav souvisejících se zateplením.
19. 06. 2017 20:10

Zateplení objektu Obecního úřadu v Bukovanech

Předmětem zakázky je zateplení objektu Obecního úřadu v Bukovanech včetně sanace suterénního zdiva a oprav souvisejících se zateplením.
12. 04. 2017 15:45

Srdce obce Bukovany

Předmětem zakázky malé hodnoty je vybudování a kultivace středu obce na náves.
25. 05. 2016 8:25

Revitalizace objektu Sokolovny II.etapa

Projekt řeší zateplení objektu Sokolovny v Bukovanech (budou zatepleny stěny pláště budovy) stávající objekt je užíván jako sokolovna, nachází se na pozemku investora v k.ú. Bukovany u Kyjova na parc.č.st.148/1 objekt má zastavěnou plochu 600m² objekt je napojen na technickou infrastrukturu obce
30. 10. 2014 15:50

Oprava vinařské uličky „Vývoz“

Oprava vinařské uličky
15. 10. 2014 15:00